Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: DE OVEREENKOMST

1.1 Een opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever (verder: ‘de klant’) aan de besloten vennootschap BouwMetRecht B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09191253 (verder: BouwMetRecht®) als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de klant is om de opdracht door een bepaalde persoon te laten uitvoeren. De werking van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

1.2 Opdrachten worden alleen ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud of resultaten van de voor de klant verrichte werkzaamheden.

1.3 Het staat BouwMetRecht® vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door (een of meer van) haar personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID

2.1 Iedere aansprakelijkheid van BouwMetRecht®, haar werknemers en personen waarmee BouwMetRecht® een samenwerkingsverband heeft gesloten, voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de in dit kader eventueel toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van BouwMetRecht® wordt uitbetaald, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering.

2.2 Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of geen verzekering van toepassing is, als hiervoor bedoeld, is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de opgedragen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden waarmee de schade in relatie staat, is betaald, zulks evenwel met een maximum van € 10.000,= (zegge: tienduizend euro).

2.3 Een eventuele aanspraak van de klant vervalt in elk geval indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd ter kennis is gebracht van BouwMetRecht® binnen een half jaar nadat de klant bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Artikel 3: VERPLICHTINGEN KLANT

3.1 Indien de klant de inhoud van de door BouwMetRecht® ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden ter kennis stelt van derden, dient de klant de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

3.2 De klant dient BouwMetRecht® en haar hulppersonen te vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door BouwMetRecht® ten behoeve van de klant verrichte werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van BouwMetRecht®.

3.3 Betaling van declaraties van BouwMetRecht® dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen dan wel binnen enig andere overeengekomen termijn.

3.4 Bij gebreke van tijdige betaling is de klant in verzuim ten gevolge waarvan hij tevens verschuldigd is de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede alle door BouwMetRecht® gemaakte kosten, waaronder begrepen de kosten op de voet van artikel 6:96 lid 2 BW. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zijn integraal voor rekening van de klant, indien deze (overwegend) in het ongelijk wordt gesteld.

3.5 Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de klant is BouwMetRecht® gerechtigd voor of van de klant ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de klant aan BouwMetRecht® verschuldigd is.

Artikel 4: INSCHAKELING DERDEN

4.1 De klant wordt geacht BouwMetRecht® machtiging te hebben verleend derden in te schakelen als BouwMetRecht® deze inschakeling op grond van de door de klant opgedragen werkzaamheden nuttig of om welke reden dan ook raadzaam acht.

4.2 De keuze van de door BouwMetRecht® in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de klant en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. BouwMetRecht® is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van BouwMetRecht®. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de klant willen beperken, gaat BouwMetRecht® ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de klant de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de klant te aanvaarden.

4.3 BouwMetRecht® is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door ingeschakelde derden.

Artikel 5: TARIEVEN, KOSTEN EN FACTURERING

5.1 Voor werkzaamheden van BouwMetRecht® welke op basis van een tarief per uur of andere tijdseenheid worden verricht, geldt het uitgangspunt dat dit tarief vooraf met de klant is overeengekomen waarbij evenwel jaarlijkse indexatie kan plaatsvinden. BouwMetRecht® behoudt zich het recht voor om een vastgesteld percentage van het berekende honorarium in rekening te brengen ter dekking van algemene kantoorkosten. Externe kosten worden in beginsel niet door BouwMetRecht® voorgeschoten, doch zullen waar dat wel het geval is separaat in rekening kunnen worden gebracht. BouwMetRecht® kan een voorschot op het honorarium en de kantoorkosten verlangen.

5.2 BouwMetRecht® heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen BouwMetRecht® enerzijds en de klant anderzijds, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de klant is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

5.3 BouwMetRecht® zal behoudens andersluidende afspraak maandelijks declareren met de in artikel 3 van omschreven betalingstermijn.

Artikel 6: TOEPASSELIJKHEID, RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN

6.1 Deze algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op eventuele aanvullende- of meerwerkopdrachten of vervolgopdrachten van de klant zoals BouwMetRecht® die in uitvoering neemt.

6.2 Op alle overeenkomsten tussen de klant en BouwMetRecht® is Nederlands recht van toepassing.

6.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BouwMetRecht® is gevestigd. Niettemin heeft BouwMetRecht® het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant voor te leggen.

 

Meer informatie?

Kijk verder op deze site of neem meteen contact op.